Så fungerar vår intressebank

Hammaröbostäder använder en Internetbaserad tjänst för lägenhetsförmedling. Via vår hemsida anmäler du dig som bostadssökande till intressebanken och får med automatik en poäng per dag i intressekön. Man kan också komma in eller ringa till kundtjänst som då hjälper till att registrera uppgifterna i intressebanken. Här registreras uppgifter om den sökande, önskemål om typ av lägenhet, område, hyresnivå med mera.

 

Anmälan är tidsbegränsad och måste uppdateras en gång per år. Sökande som inte uppdaterar sin intresseanmälan inom tolv månader rensas bort ur intressebanken och intjänade poäng går förlorade. Sökande måste hela tiden själv aktivt anmäla intresse för de lägenheter som publiceras som lediga. Efter kundbedömning erbjuds respektive lägenhet den sökande som uppnått högst poäng och uppfyller ställda krav.

Grundkrav

 • För att söka lägenhet måste du vara registrerad i Hammaröbostäders intressebank.
 • För att få anmäla dig till intressebanken ska du ha fyllt 16 år.
 • Adress- och namnändring får du själv anmäla till intressebanken via Internet eller direkt till kundtjänst.
 • Om du är hyresgäst hos oss med eget kontrakt kan du byta lägenhet tidigast efter ett års boende.

Poängsystem

 • Poäng erhålls för varje dag som sökande varit anmäld till intressebanken.
 • Poäng samlas maximalt upp till fem år.
 • Efter fem år sänks poängen till att motsvara tre års poäng, för att därifrån åter växa upp till fem års poäng. Detta för att motverka ett inaktivt poängsamlande.

Aktivt sökande

Lediga lägenheter publiceras på Hammaröbostäders hemsida under ca en vecka eller tills tillräckligt många sökande finns på objektet. Sökande måste själv bevaka vilka lägenheter som blir lediga och göra intresseanmälan. Vi erbjuder dock prenumerationsservice via e-post när matchande lägenhet blir ledig.

 

 1. En utvärdering av sökande i enlighet med kundbedömning och poäng genomförs.
 2. Erbjudande om lägenhetsvisning till en eller högst fem godkända sökande skickas ut.
 3. Om fler sökande tackar ja till lägenheten väljs den som har högst poäng ut och kontrakt skrivs efter att referenser tagits.

Årlig uppdatering

Sökande måste minst en gång per år aktivt uppdatera sin anmälan i intressebanken, annars stryks anmälan och erhållna poäng försvinner. Varje inloggning/anmälan startar en ny tolvmånadersperiod.

 

Sökande som tackar nej till fem erbjudanden under ett år, spärras från att söka under resten av det påbörjade året och poängen nollställs. Ett icke-svar räknas som ett nej. Detta är särskilt viktigt att tänka på om intresse anmälts till flera lägenheter samtidigt. Sökande som lämnar uppenbart felaktiga uppgifter och på så sätt skaffar sig ett bättre läge vid utvärdering kommer att spärras för erbjudanden under ett år.

Kundbedömning

För dig som söker bostad gäller följande:

 • Du ska ha fyllt 18 år.
 • Du får inte ha tidigare hyresskulder eller andra större betalningsanmärkningar. Kreditupplysning tas för att kontrollera eventuella anmärkningar samt betalningsförmåga.
 • Du ska kunna betala hyran med din inkomst. Inkomst från tjänst, pension, a-kassa, studielån socialbidrag från Hammarö kommun samt bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsbidrag och inackorderingstillägg.
 • Du ska ha goda referenser från tidigare hyresvärd.
 • Referenser kan tas från arbetsgivare och tidigare hyresvärd. Kunder med störningar i tidigare boende eller bristande hyresbetalningar erbjuds normalt inte bostad av Hammaröbostäder.
 • Kreditupplysning tas även på företag och näringsidkare som söker bostad.
 • När man anmäler sitt intresse för ett ledigt objekt, gör Hammaröbostäder en kreditupplysning innan ett erbjudande av objektet tilldelas intressenten. Rutinen tillämpas för att Hammaröbostäder ska försäkras om att intressenten uppfyller gällande hyreskrav.

Särskilda omständigheter

Omflyttning/överlåtelse/andrahandsuthyrning

Generellt gäller att kunden ska ha bott minst ett år i samma lägenhet utan anmärkning innan ny bostad erbjuds. Undantag från denna regel kan göras om särskilda skäl föreligger, såsom familjebildning, familjesplittring och förändrade ekonomiska villkor.

Trogna hyresgäster kan vid intern omflyttning erbjudas kortare uppsägningstid än tre månader.

För intern omflyttning vid byte från mindre till större lägenhet gäller en månads uppsägningstid.

Överlåtelse av bostad kan ske efter sedvanlig kreditprövning och är normalt endast aktuellt mellan närstående familjemedlemmar.

Tidsbegränsad uthyrning i andra hand medges enbart i enlighet med hyreslagen och gäller t. ex. vid

 • utbildning på annan ort
 • visstidsanställning på annan ort
 • provboende med sambo.

BoDirekt

Under vissa omständigheter kan lägenhet annonseras som ”BoDirekt”.

 • Detta sker t. ex. om det är kort tid till inflyttning.
 • Vid anmälan till ”BoDirekt” gäller inga poäng eller förturer, utan ”först till kvarn”.
 • Lägenhetens ledigdatum gäller som inflyttning/kontraktsdatum.

Vår uthyrningspolicy

För att vårt samarbete ska fungera smidigt gäller följande för dig som hyresgäst i Hammaröbostäder:

 

 • Du ska ha fyllt 18 år.
 • Du ska vara fri från hyresskulder. Vid andra allvarliga betalningsanmärkningar och skulder görs individuella bedömningar. Genom att registrera dig på vår hemsida godkänner du att vi genomför en kreditupplysning.
 • Du ska ha goda referenser från tidigare hyresvärd.
 • Du ska kunna betala hyran med din inkomst. Med inkomst menar vi minst årshyran x 2, pension, företagarinkomst, a-kassa, studielån, studiebidrag, av Hammarö kommun styrkt försörjningsstöd, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsbidrag, introduktionsersättning och inackorderingstillägg. * se även information om Borgensman nedan. All typ av inkomst ska intygas.
 • Bostaden skall användas för permanentboende.

Om du vill flytta från Hammaröbostäder

 • Din uppsägningstid är tre kalendermånader.
 • Uppsägningen räknas alltid från den sista i månaden oavsett när i månaden du säger upp din lägenhet.
 • Uppsägningen ska alltid göras skriftlig.

Om du flyttar inom Hammaröbostäder

 • Även när du flyttar inom Hammaröbostäder ställs krav på att du ska ha skött dina hyresbetalningar och för övrigt inte ha några anmärkningar som hyresgäst.
 • När du byter bostad inom Hammaröbostäder är din uppsägningstid två kalendermånader. Uppsägningen räknas alltid från den sista i månaden oavsett när i månaden du säger upp din lägenhet.

Byte mellan hyresgäster

 • Byte mellan hyresgäster kan ske efter ansökan hos och godkännande av hyresvärden.
 • Ansökan skall ske skriftligt och sedvanlig kreditupplysning görs på bägge parter.

Hyra och hyra ut i andra hand

Ska du studera eller arbeta tillfälligt på annan ort, eller vill ni flytta ihop på prov?

Du som vill hyra ut eller hyra i andra hand bör tänka på några saker för att slippa bekymmer:

 

 • Andrahandsuthyrning kräver tillstånd från Hammaröbostäder. För godkännande krävs skäl som till exempel tillfälligt arbete/studier på annan ort eller lång utlandsvistelse.
 • Det är viktigt att veta att det är Du som har förstahandskontraktet som är ansvarig för att hyran betalas i tid och att lägenheten inte tar skada. Du är den som ansvarar för eventuell störning.
 • Om du hyr ut din lägenhet i andra hand, utan att först fått godkänt av Hammaröbostäder, kan det sluta med att du förlorar ditt förstahandskontrakt.
 • Ett andrahandskontrakt ska alltid innehålla ett start- och ett slutdatum. 

Det är skönt för båda parter att kunna känna trygghet med sin bostad!

Borgensman

För dig som söker bostad gäller följande:

Om det är så att din månadsinkomst inte uppfyller Hammaröbostäders krav kan du ta hjälp av en borgensman, förutsatt att Hammaröbostäders övriga grundkrav uppfylls.

 

En borgensman, det vill säga personen som går i borgen för dig, är någon som går i god för dig. Det är ofta en familjemedlem eller nära vän.

 

Borgensmannen är en försäkran att Hammaröbostäder kommer att få in pengarna för din hyra. Om du inte kan betala har Hammaröbostäder rätt att kräva pengarna av din borgensman. Det krävs att borgensmannens månadsinkomst ska vara minst fem gånger månadshyran.

 

Borgensförbindelsen för hyresavtalet är tidsbegränsat till två år.

 

Efter två år har borgensmannen rätt att säga upp sitt åtagande med nio månaders uppsägningstid.

Avtalet går att säga upp så att det löper ut efter exakt två år.

Förtur i vissa fall

 • Förtur innebär att vi i särskilda fall försöker tillgodose behovet av bostad när synnerliga skäl finns. Fördelning av lägenheter anpassas efter marknadssituationen.
 • Inom varje förtursgrupp finns inget kösystem. Den ansökan som bedöms som mest angelägen har företräde oavsett om andra ansökningar lämnats in före.
 • Om sökanden tackar nej till två erbjudanden om bostad upphör förturen.
 • Fördelningen av lediga lägenheter per löpande sexmånadersperiod till förtur inklusive socialt boende är 20%. Dock får maximalt 10% av beståndet upplåtas till sociala kontrakt.

Medicinsk förtur

Medicinsk förtur ges endast till Hammaröbostäders hyresgäster, då den sökande har en begränsad rörlighet och permanent fysisk funktionsnedsättning som ställer speciella krav på bostaden och därmed akut behov av bostadsbyte.

För att få medicinsk förtur krävs alltid läkarintyg eller likvärdigt intyg som underlag till beslutet.

Lägenheten kommer att erbjudas i förhållande till det fysiska handikappet, exempelvis hus med hiss eller lägenhet på bottenvåning i närområdet.

Social förtur

Förtur finns även i vissa fall för socialtjänstens och flyktingmottagningens behov. I dessa fall kontaktas kommunen.

Den ansökan som bedöms som mest angelägen har företräde oavsett om andra ansökningar lämnats in före.

Näringslivsförtur

Näringslivsförtur innebär att Hammaröbostäder försöker tillgodose behovet av bostad. Förtur beviljas i samråd med Hammarös företagare.

Förtur ges till bostadssökande som inte bor inom pendlingsavstånd från Hammarö. Kravet är en nyanställning (tillsvidareanställning) hos en arbetsgivare på Hammarö.

Den ansökan som bedöms som mest angelägen har företräde oavsett om andra ansökningar lämnats in före.

Ansökan

För att komma ifråga till en förtursplats måste du fylla i och skicka in en ansökan tillsammans med de intyg som krävs för att styrka angivna förhållanden.

Ansökan medicinsk, social förtur

Ansökan näringslivsförtur

Innan du flyttar

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén, om det finns en sådan.

Områdesbild på området Björkebo

Vad gör jag om jag glömt min pinkod?

Gå till Mina sidor och klicka på Glömt PIN-kod. Därefter skickas pinkoden till dig, antingen via e-post eller brev.

Hur gör jag en intresseanmälan på en lägenhet?

För att kunna söka måste man vara registrerad i vår intressebank. Klicka på länken och registrera dig på Mina sidor. När du ska söka på ett ledigt objekt loggar du in och söker, alternativt ring till kundtjänst på tel 054-51 54 40.

Kan jag få ett hyreskontrakt om jag har försörjningsstöd eller studerar?

Man ska ha en inkomst som täcker minst två årshyror. Som inkomst räknas: Inkomst från tjänst, kapital, pension, a-kassa, studielån socialbidrag från Hammarö kommun samt bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsbidrag och inackorderingstillägg.

Kan man få förtur till lägenhet.

Vi beviljar förtur i vissa fall. Läs mer om förtur i vår Uthyrningspolicy

Får man hyra även om man har skulder?

Nej. Enligt vår uthyrningspolicy får man inte ha några bostadsrelaterade skulder, inte heller något aktivt ärende hos kronofogden eller några betalningsanmärkningar.

Hur gör jag en intresseanmälan på en lägenhet?

För att kunna söka måste man vara registrerad i vår intressebank. Klicka på länken och registrera dig på Mina sidor. När du ska söka på ett ledigt objekt loggar du in och söker, alternativt ring till kundtjänst på tel 054-51 54 40

Byggnad
Bild på området Lunden
 • För att få anmäla dig till intressebanken ska du ha fyllt 16 år.
 • För att få hyra ska du ha fyllt 18 år.
 • Anmälan ska uppdateras minst en gång/år.
 • Lägenhet erbjuds godkänd sökande med flest samlade poäng.
 • E-posttjänst meddelar när matchande lägenhet dyker upp.
 • Sökanden måste själv bevaka tillgängliga lägenheter.
Läs mer